Telerau ac Amodau

Ymwadiad

Cyffredinol

Mae Hyfforddiant Torfaen yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon (www.torfaentraining.co.uk) y ddiweddaraf ac yn gywir, ond ni all dderbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Ceidw Hyfforddiant Torfaen yr hawl i wneud newidiadau heb hysbysiad ymlaen llaw.

Os gwelwch unrhyw wybodaeth ar ein tudalennau yr ydych yn credu ei bod yn anghywir neu’n amhriodol, hysbyswch ni drwy ebost os gwelwch yn dda.

Hygyrchedd y Wefan

Rydym yn ymroddedig i wneud ein gwybodaeth arlein yn hygyrch i bob ymwelydd, ac yn ymdrechu i lynu at ganllawiau hygyrchedd. Mae ein hymdrechion yn cynnwys:

  • Cadw cynllun a strwythur gwe-lywio safonol drwy’r cwbl
  • Defnyddio penawdau, paragraffau, rhestri a HTML (HyperText Markup Language) arall i greu strwythur dogfen rhesymegol
  • Caniatáu i ymwelwyr newid maint yr holl destun gan ddefnyddio’r gosodiadau porwr
  • Sicrhau bod holl hyperddolenni yn defnyddio testun disgrifiadol ac ystyrlon
  • Osgoi iaith llaw-fer
  • Darparu allweddau mynediad i ganiatáu gwe-lywio gyda’r allweddell i brif rannau’r safle
  • Defnyddio arddull ysgrifenedig sy’n syml a dealladwy

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar hygyrchedd neu awgrymiadau ar sut i wella’r safle, cysylltwch â ni.

Problemau Firws

Mae Hyfforddiant Torfaen yn gwneud pob ymdrech i wirio’r wybodaeth sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r safle am firysau. Ni all Hyfforddiant Torfaen dderbyn cyfrifoldeb am golled neu niwed a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd wedi ei lawrlwytho – rydym yn argymell bod defnyddwyr yn ail-wirio holl ddeunydd a lawrlwythir gyda’u meddalwedd gwirio firws eu hunain.

Safleoedd Trydydd Parti

Fel hwylustod i chi, gall Hyfforddiant Torfaen ddarparu ar y safle hwn, ddolenni i wefannau a weithredir gan bartïon eraill. Os byddwch yn defnyddio’r safleoedd hyn, byddwch yn gadael y safle hwn. Os byddwch yn penderfynu ymweld ag unrhyw safle o’r fath, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun, a’ch cyfrifoldeb chi fydd cymryd yr holl fesurau i warchod yn erbyn firysau neu elfennau dinistriol eraill. Nid yw Hyfforddiant Torfaen yn gwneud unrhyw warant nag achos mewn perthynas â, ac nid yw’n cymeradwyo unrhyw wefannau y cysylltir â nhw na’r wybodaeth ynddynt nac unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a ddisgrifir arnynt. Nid yw’r dolennau yn awgrymu bod Hyfforddiant Torfaen yn gysylltiedig gyda nac ag awdurdod cyfreithiol i ddefnyddio unrhyw nod masnach, enw masnachol, logo neu symbol hawlfraint a arddangosir yn neu sy’n hygyrch drwy’r dolenni, na bod gan unrhyw safle y cysylltir ag o awdurdod i ddefnyddio unrhyw nod masnach, enw masnachol, logo neu symbol hawlfraint Hyfforddiant Torfaen..

Datganiad Preifatrwydd

Mae Hyfforddiant Torfaen yn cydnabod, pan fyddwch yn dewis rhoi gwybodaeth amdanoch eich hun i ni, eich bod yn ymddiried ynddon ni i weithredu mewn modd cyfrifol.

Nid yw Hyfforddiant Torfaen yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n defnyddio’r wefan hon, ac eithrio lle byddwch yn dewis yn wirfoddol rhoi eich manylion personol i ni mewn ebost, wrth ddefnyddio ffurflen electronig neu wrth holi am ein gwasanaethau.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol a gawn drwy’r we i unrhyw gwmnïau neu unigolion allanol eraill oni fo gofyn i ni wneud hynny dan y gyfraith neu gyda’ch caniatâd penodol chi.

Gall ein gwefan ddarparu dolenni i safleoedd trydydd parti. Gan nad ydym yn rheoli’r gwefannau hynny, rydym yn eich annog i ddarllen polisïau preifatrwydd y safleoedd trydydd parti hyn.

Caiff gwybodaeth a gesglir gan Hyfforddiant Torfaen ei storio a’i phrosesu mewn data-basau ym meddiant Hyfforddiant Torfaen yn unig.

Arolygon

Weithiau, byddwn yn cynnal arolwg arlein. Defnyddir hyn i fesur ein gwasanaeth, casglu gwybodaeth ddemograffig a gwybodaeth arall a all fod yn ddefnyddiol i ni. Mae’r arolygon hyn yn ddewisol. Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gydgasgledig, heb fod yn bersonol, gyda thrydydd partïon.

Defnyddwyr dan 18 oed

Os ydych chi dan 18 oed, gofynnwch am ganiatâd eich rhieni/gwarcheidwaid ymlaen llaw cyn i chi roi gwybodaeth bersonol i wefan Hyfforddiant Torfaen.

Adolygiadau

Gall Hyfforddiant Torfaen adolygu’r telerau hyn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru’r neges hon. Fe’ch cynghorir i ymweld â’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i ail-ddarllen y Telerau cyfredol gan eu bod yn rhwymol arnoch. Gall rhai darpariaethau o’r Telerau hyn gael eu disodli gan hysbysiadau cyfreithiol penodol neu delerau a leolir ar dudalennau penodol gwefan Hyfforddiant Torfaen.

Top