Sgiliau y mae’r Cyflogwyr eu heisiau

Mae Hyfforddeiaeth ar gael i bobl 16 - 19 oed ac mae’n ddelfrydol i Gyflogwyr sydd am hyfforddi unigolyn i fynd ymlaen at Brentisiaeth yn eu sefydliad. Fel rhan o’r rhaglen Hyfforddeiaeth bydd person ifanc yn dysgu sgiliau sy’n benodol i’ch busnes, a allai fod ar sail ran-amser neu lawn-amser. Pam na gefnogwch chi ddysgwr a allai fod yn amhrisiadwy i’ch anghenion gwaith yn y dyfodol, a manteisio hefyd ar leoliadau tymor byr neu dymor hir wedi eu hariannu’n llawn

Ymgysylltiad Hyfforddeiaeth
Sefydlu’r hyn y mae’r dysgwr eisiau ac yn eu paratoi ar gyfer y gweithle
Profiad gwaith wedi’i strwythuro mewn meysydd o ddiddordeb i’r dysgwr
Cynnwys cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol
Lefel 1CyfwerthTGAU Gradd D-G

 

Gwelwch isod y cymwysterau sydd ar gael gan Hyfforddiant Torfaen ar gyfer Hyfforddai arfaethedig yn eich sefydliad. 

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn unrhyw un o’r cyrsiau, cysylltwch â ni am wybodaeth fwy manwl. 

 

Lefel 1
Gweinyddiaeth Busnes – QFC Lefel 1 Paratoi Bwyd a Choginio – QFC Lefel 1
 Gwasanaethau Lletygarwch – QFC Lefel 1 Warws a Storio – QFC Lefel 1
Sgiliau Manwerthu – QFC Lefel 1 Gwasanaethau Cwsmeriaid – QFC Lefel 1
   

 

Manteision Hyfforddeiaeth

  • Gallan nhw ddod â phobl ifanc gyda syniadau newydd a allai fod o fudd i’ch busnes.

  • Mae hyfforddeiaethau’n cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (cyhyd ag y gellir cwrdd â’r meini prawf cymhwyster).

  • Hyfforddiant Sgiliau Hanfodol ar gael – Llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.
  • Bydd Hyfforddiant Torfaen yn cyflwyno person ifanc sy’n ddelfrydol i’ch busnes.

  • Datblygu unigolyn at bwynt Prentisiaeth a chynnal gweithlu o ansawdd da.

  • Dyma’r ffordd ddelfrydol i benderfynu a yw’r hyfforddai yn addas at eich sefydliad ac os yw’r person ifanc yn teimlo’n gyfforddus yn y rôl yna.

  • Mae hyfforddeiaethau’n debygol o ddenu pobl ifanc o’r ardal leol sy’n aml yn beth da ar gyfer cadw staff.

  • Creu cyfleoedd i’r staff presennol i ddatblygu rolau mewn mentora a hyfforddi sgiliau.

Anghenion Mynediad

Does dim angen cymwysterau blaenorol ond mae’n rhaid i chi fod rhwng 16 a 19 oed.

Sut alla’ i recriwtio Hyfforddai ?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â pha leoliad neu gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

 

Top