Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Trosolwg

Bwriad y cymhwyster hwn yw rhoi i ddysgwyr y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ofalu am eraill mewn ystod eang o leoliadau gofal iechyd neu gymdeithasol.

Mae Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hyblyg er mwyn bod yn addas ar gyfer holl feysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Caiff dysgwyr ddewis llwybr sy’n briodol i’w rôl – er enghraifft, gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu, pobl gyda dementia neu blant a phobl ifanc.

 Dyma’r prif gymhwyster sydd ei angen gan y Cynghorau Gofal yng Nghymru.

Cynnwys y Cwrs

Hyrwyddo cyfathrebu mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu gyda phlant a phobl ifanc.

Ymgymryd â datblygiad personol mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifanc.

Hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifanc.

Egwyddorion ar gyfer gweithredu dyletswydd gofal mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau plant a phobl ifanc.

Egwyddorion gwarchod ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Rôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol.

Hyrwyddo dulliau sy’n canolbwyntio ar y person mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Hyrwyddo arferion da o ran trin gwybodaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Deall colled synhwyraidd (Gorfodol yng Nghymru)


Cymhwyso Rhif Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 3
Expected Duration: 18 months
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Pawb sydd eisiau neu sydd yn gweithio mewn rôl oruchwylio gydag oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Caniatáu i ymgeiswyr llwyddiannus ddilyn gyrfa mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a pharhau i astudio ymhellach

Uwch Weithwyr Iechyd

Uwch Weithwyr Cymorth

Uwch Weithwyr Gofal

Uwch Gynorthwywyr Gofal

Gweithwyr Allweddol

Uwch Gynorthwywyr Personol

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 3 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top