Gofal Plant a Datblygiad Dysgu Lefel 3

Trosolwg

Yng Nghymru, mae’r cymhwyster hwn wedi ei fwriadu i asesu datblygiad gwybodaeth a sgiliau’n ymwneud â gofal, dysgu a datblygiad plant. Mae’r cymhwyster hwn yn cadarnhau galluogrwydd yn y meysydd hyn lle’n briodol.

Mae’r cymhwyster yn gweithredu ar gyfer gofynion cofrestru a rheoleiddio yng Nghymru.

Yng Ngogledd Iwerddon mae cofrestru yn wirfoddol ac felly nid yw’n gysylltiedig â chymwysterau ac felly bydd y cymhwyster yn galluogi i ddysgwyr ddangos eu bod yn cyflawni lefel y galluogrwydd sydd ei hangen i ddibenion arolygu.

Cynnwys y Cwrs

Rhoi dealltwriaeth eang o’r sector plant a phobl ifanc gan gynnwys – lleoliadau gwaith, ymwybyddiaeth o gwmpas y swydd, sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Galluogi i ddysgwyr wneud asesiad gwybodus o’u gallu yn y sector hwn.

Annog dysgwyr i gyrraedd lefel o wybodaeth a sgiliau a fydd yn hwyluso symud i ddysgu galwedigaethol pellach neu gyflogaeth bosibl yn y sector.

Annog dysgwyr i werthfawrogi dysgu parhaus ac aros yn y broses ddysgu.

Caniatáu i ddysgwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer sgiliau dethol sydd eu hangen i symud ymlaen yn y sector.

 Rhoi cyfle i symud ymlaen i Ddiploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant – Ymarfer Uwch (Cymru a Gogledd Iwerddon) a chymwysterau cysylltiedig eraill yn y sector.


Llythrennedd Digidol Lefel 1
Cymhwyso Rhif Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 3
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Ymarferwyr Meithrinfa

Gofalwyr Plant

Arweinwyr/Ymarferwyr Crèche

Arweinwyr Ystafell

Ymarferwyr ICC

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 3 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top