Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Rheoli Oedolion

Trosolwg

Nod y fframwaith hwn yw datblygu arweinwyr a rheolwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol y dyfodol.

Mae Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) ar gyfer Rheolwyr, Dirprwy Reolwyr a Rheolwyr Cynorthwyol sy’n gweithio gydag oedolion mewn lleoliad gyda chymorth, lle mae’r prif bwrpas yn ofal a chymorth oedolion.

Dylai rheolwyr sy’n gweithio mewn gofal preswyl oedolion ymgymryd â Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Cymru a ddatblygwyd yn benodol ar eu cyfer nhw.

Cynnwys y Cwrs

Defnyddio a datblygu systemau sy’n hybu cyfathrebu.
Hybu datblygiad proffesiynol.
Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Datblygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion iechyd a diogelwch a rheoli risg mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol neu blant/pobl ifanc.

Gweithio mewn partneriaeth â lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc.

Rheoli arferion iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i unigolion.

Amddiffyn a gwarchod oedolion sy’n agored i niwed.

Deall amddiffyn plant a phobl ifanc (i’r sawl sy’n gweithio yn y sector oedolion).

Arwain arferion sy’n canolbwyntio ar y person.

Arwain a rheoli tîm mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc.

Datblygu arferion goruchwylio proffesiynol mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc.

Asesu’r unigolyn mewn lleoliad iechyd a gofal.


Cymhwyso Rhif Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 3
Hyd Disgwyliedig: 24 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Rheolwyr

Dirprwy Reolwyr

Rheolwyr Cynorthwyol

Gofynion Mynediad

Mae gofyn i’r dysgwr fod yn gweithio mewn swydd reoli ac yn arwain practis. Rhaid bod gan holl weithwyr lefel 5 ddyletswyddau a swyddogaethau ar gael iddyn nhw mewn bywyd gwaith go iawn sy’n bodoli’r disgrifiadau canlynol.
I gyflawni’r cymhwyster hwn, bydd angen i ddysgwyr arddangos galluogrwydd galwedigaethol yn rôl uwch reolwyr mewn lleoliad priodol.

Ar gyfer rhaglen Lefel 5 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf Cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top