Pum reswm dros uwchsgilio’ch gweithlu gyda Phrentisiaethau

Mae Prentisiaethau’n opsiwn gynyddol ddeniadol i gyflogwyr o bob maint ac ym mhob sector, mae cwmnïau’n cydnabod nawr bod modd iddyn nhw gael effaith gadarnhaol ar fusnes ac ar yr un pryd datblygu gweithlu â sgiliau ar gyfer y dyfodol. Yn Hyfforddiant Torfaen rydym wedi bod yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc a’r rheiny sydd eisoes mewn gwaith ond sydd angen uwchsgilio ers 1990, felly rydym yn deall sut all Prentis gael effaith gadarnhaol ar y gweithle. Wrth i’r byd busnes newid mae Prentisiaeth yn ffordd gost-effeithiol o dyfu talent, yn enwedig nawr fod anogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gael ochr yn ochr â’r Ardoll Prentisiaethau.

Mae yna gyfoeth o fuddion ar gael i fusnesau sy’n cynnwys Prentisiaethau, ond dyma’n pum prif reswm pam fydd uwchsgilio’ch gweithlu yn cynnig manteision gwirioneddol

 

  1. Mae Prentisiaethau’n rhyddhau amser y staff presennol

Wrth i fusnes dyfu mae staff yn gweld bod eu diwrnod yn llenwi gyda nifer o ddarnau bach o waith yn lle eu bod yn canolbwyntio ar feysydd allweddol y gwaith. Gall dirprwyo rhai o’r darnau yma i Brentis ryddhau amser gwerthfawr i staff allweddol ac felly sicrhau dyraniad gwell o’r tasgau sy’n gwneud y busnes yn fwy cynhyrchiol.

  1. Mae Prentisiaethau’n adfywio cwmni

Mae Prentisiaid yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd sy’n cynnwys ymgeiswyr o ansawdd uchel sydd ddim eisiau’r gost o fynd i’r Brifysgol. Maen nhw’n gallu dod â mewnwelediad a dulliau newydd i weithgareddau’r busnes ynghyd ag agwedd gadarnhaol yn y gweithle. Trwy ddechrau ar brentisiaeth  mae’r unigolyn yn dangos ei fod yn fodlon dysgu ac ymroi at yrfa, a gall hyn gael effaith ar y staff presennol.

  1. Mae Prentisiaethau’n helpu i gadw staff teyrngar

Problem gyffredin gan gyflogwr yw cael hyd i’r cyflogai cywir gyda’r sgiliau gwaith cywir. Pan fydd Prentis yn hyfforddi mae’r sefydliad yn datblygu unigolyn gyda’r sgiliau penodol ar gyfer y gweithle hwnnw.  Mae pobl yn ffactor angenrheidiol mewn unrhyw fusnes a thrwy fuddsoddi mewn hyfforddi staff bydd y staff i gyd yn gwybod pa mor bwysig ydyn nhw i’r sefydliad, gan greu teyrngarwch a gwell agwedd tuag at waith. Mae’r Prentis yn tueddu i feddwl am ei rôl fel gyrfa ac yn aml yn aros mewn sefydliad yn hirach, gan leihau costau recriwtio a hyfforddi. Yn ôl ymchwil gan y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol mae dau dreian (64%) yn aros gyda’r un cyflogwr gan ddarparu gweithwyr â sgiliau at y dyfodol.

  1. Mae Prentisiaethau’n arbed arian

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig at greu 100,000 o Brentisiaethau dros gyfnod tymor y Cynulliad yma ac mae yna gynllun anogaeth recriwtio Prentisiaid gwerth hyd at £3500 (i rai 16 i 19 oed)  ar gael i gyflogwyr - cliciwch yma i ddysgu mwy. Hefyd, os ydych chi eisoes yn talu at yr Ardoll Prentisiaethau yna dyma’r amser delfrydol i gyflogi Prentis. Cofiwch, does dim cost i gael Hyfforddiant Torfaen i’ch helpu chi drwy’r broses o recriwtio Prentis, cysylltwch ag un o’n Rheolwyr Cyfrifon (01633 875929) am wybodaeth bellach.  

  1. Gall Prentisiaethau gynyddu elw

Mae Prentisiaethau’n helpu llanw bylchau a chaniatáu i staff sydd wedi eu hyfforddi eisoes i gwblhau tasgau mwy anodd yn effeithlon. Gall y cyflogeion sydd â gwell sgiliau gael mwy o effaith ar y busnes felly, gan gynyddu’r elw net. Mae’r CEBR* yn amcangyfrif y byddai Prentisiaethau’n cyfrannu £3.4 biliwn y flwyddyn i economi’r DU mewn cynnydd mewn cynhyrchiant erbyn 2022.

*Centre for Economic and Business Research (Mar 2013)

Dechreuodd Matthew, Emily a Ben eu Prentisiaethau’n ddiweddar gyda Freight Logistics Solutions (FLS), Cwmbrân. Mae FLS wedi ymrwymo i’r Rhaglen Prentisiaethau ac eisoes wedi gweld gwerth o recriwtio Prentisiaid. O fewn cyfnod o chwech mis mae’r cwmni wedi cyflogi pum Prentis mewn gwahanol swyddi.

Top