Mae dyfodol disglair i Callum

Yn ystod 2012 dechreuodd Callum lefel A yn y 6ed Dosbarth ond ar ôl rhai misoedd dechreuodd sylweddoli nad oedd yr amgylchedd dysgu yn gweddu iddo. Nid oedd yn gwybod pa opsiynau oedd ganddo ar gyfer gyrfa ac felly cysylltodd Callum â Hyfforddiant Torfaen a drefnodd gyfarfod anffurfiol i drafod pa lwybrau dysgu a phosibiliadau gyrfa oedd orau iddo.

Unwaith iddyn nhw benderfynu mai Dysgu yn y Gwaith oedd y ffordd orau ymlaen, trefnodd Hyfforddiant Torfaen le mewn gwaith yn nhîm Gwasanaethau Cymdeithasol CBST, ble cwblhaodd Callum gymhwyster FfCCh mewn Gweinyddiaeth Busnes. Erbyn y flwyddyn ganlynol roedd wedi ymuno â’r Adran Bensiynau ar gytundeb cyfnod penodol ac mewn dim o amser roedd yn aelod parhaol o’r staff.

Cydnabyddwyd ymroddiad Callum yn gyflym ac erbyn 2014 ymunodd â chwrs Gradd Sylfaen 3 blynedd mewn Gweinyddiaeth a Rheolaeth Pensiynau gyda’r CIPP (Chartered Institute of Payroll Professional), dywedodd:

“I ddechrau, roedd yn anodd cael y cydbwysedd yn iawn rhwng gwaith ac astudio ond ar ôl rhai wythnosau, a gyda’r sgiliau rheoli amser a ddysgais ar y FfCCh gyda Hyfforddiant, dechreuodd popeth ddod i’w le.

Mae’r cwrs Gradd 3 blynedd wedi hedfan ac rydw i mor falch o fod wedi cael y cyfle i gael cymhwyster mor gydnabyddedig. Mae’n dangos bod opsiynau gyrfa ar gael ond mae’n fater o gysylltu â’r sefydliadau cywir i’ch rhoi chi ar ben ffordd. Buaswn yn cymeradwyo Hyfforddiant Torfaen bob tro, fe wnaethon nhw fy rhoi i ar ben ffordd yn iawn.”

Ar ôl cwblhau ei astudiaethau’n llwyddiannus enwyd  Callum fel y myfyriwr gorau mewn pensiynau yn y DU. Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn i Callum, sy’n 23 oed. Dywedodd Rheolwr Pensiynau CBST, Mary Rollin, am ei lwyddiant:

“‘Rydym ni i gyd yn hynod o falch ohono. Ef yw’r cyntaf yn y tîm o gael y gwobrau gwych yma wrth gwblhau ei arholiadau ac yn wir ef yw’r myfyriwr cyntaf yn y DU gyfan gyda CIPP i gael y ddau wobr.”

Top