Enillydd gwobr Hyfforddiant Torfaen – Sian Davies

Yn ddiweddar, mae Sian Davies, sy'n gweithio i Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, wedi ennill Gwobr Prentisiaeth Sylfaen y Flwyddyn Hyfforddiant Torfaen a gynhaliwyd yng Ngorsaf LIFE yn Nhrefddyn, Pont-y-pŵl ar 24 Mai gerbron dros 50 o westeion. Yn y seremoni, cydnabuwyd Sian am yr holl waith caled a'i hymroddiad yn ei rhaglen ddysgu dros y flwyddyn ddiwethaf.

I ddechrau, roedd Sian wedi cofrestru ar gwrs Datblygiad Plant lefel 3 yn ei choleg lleol ond ar ôl nifer o fisoedd, gwelodd nad oedd yn amgylchedd dysgu a oedd yn addas iddi. Dyna pryd y cysylltodd â Hyfforddiant Torfaen a oedd, ar ôl cyfarfod cychwynnol, yn gallu asesu ei hanghenion yn gyflym a gweld mai dysgu yn y gwaith fyddai'r ffordd orau ymlaen. Yn fuan wedi hynny dechreuodd Sian ar ei Phrentisiaeth Sylfaen yn Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Cwmbrân.

Yn ystod y misoedd cyntaf, roedd gan Sian ddiffyg hyder ac yn ei chael yn anodd ymgysylltu â chwsmeriaid ac aelodau o staff. Roedd llawer o'r gwaith y mae hi'n ei wneud ar hyn o bryd, fel cymryd cyfrifoldeb am y dderbynfa, datrys problemau cwsmeriaid neu ateb y ffôn yn dipyn o her iddi yn ystod y dyddiau cynnar hynny. Fodd bynnag, gyda chymaint o gefnogaeth gan gydweithwyr a chan Kimberly Allen, ei Swyddog yn Hyfforddiant Torfaen, fe ddatblygodd hyder Sian yn gyflym ochr yn ochr â'i sgiliau gwaith a'i sgiliau academaidd.

Erbyn hyn, mae Sian wedi dod yn aelod annatod o'i thîm ac yn ffynnu ar yr heriau o ddydd i ddydd sy'n digwydd yn y gweithle, meddai:

"Rydw i wedi ymgartrefu yn yr amgylchedd dysgu yn y gwaith yn llawer cyflymach na lleoliad coleg ac rwyf yn ei chael yn haws o lawer i gysylltu fy astudiaethau i sefyllfaoedd gwaith go iawn. Mae gan dîm Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen lawer o brofiad ac maent yn dangos i mi'r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen ar gyfer pob tasg yr wyf yn ei wneud. Mae fy sgiliau a hyder yn y gwaith wedi cynyddu'n ddramatig mewn amser byr ac edrychaf ymlaen at ddod i mewn i'r gwaith bob dydd ".

Yn ei rôl fel Cynorthwyydd Gweinyddol, mae Sian yn teimlo ei bod hi'n gallu gwella ei gyrfa tra'n ennill cymwysterau a phrofiad gwaith ar yr un pryd. Wrth edrych yn ôl sylweddolodd Sian mai penderfyniad mawr oedd symud o Goleg i Brentisiaeth Sylfaen ond wedi ennill Gwobr Prentisiaeth Sylfaen Hyfforddiant Torfaen 2018 mae hi'n gwybod mai dyma'r penderfyniad cywir.

Sian Davies, Prentis Sylfaenol y Flwyddyn Hyfforddiant Torfaen 2018, wrth ei gwaith yn Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen.

Top