Declan yn carlamu ac yn ennill Gwobr Hyfforddeiaeth y Flwyddyn Hyfforddiant Torfaen 2018

Drwy gydol ei gyfnod addysg mewn prif ffrwd, fe wnaeth diffyg hyder ynghyd â hunan-barch isel ei wneud yn anodd i Declan ganolbwyntio yn yr ystafell ddosbarth. Daeth presenoldeb yn broblem a dechreuodd pethau edrych yn dywyll wrth i'r flwyddyn academaidd olaf ddod i'r golwg. Ond yn anhygoel mewn amser byr iawn, a thrwy waith caled a natur go benderfynol, llwyddodd i droi ei yrfa o gwmpas, ac yn ddiweddar enillodd Wobr Hyfforddeiaeth y Flwyddyn Hyfforddiant Torfaen 2018 a sicrhau Prentisiaeth Blynyddoedd Cynnar - a dyma'n union sut aeth ati i wneud hynny

Yn ystod ei flwyddyn olaf yn yr ysgol, cofrestrodd Declan ar raglen Inspire2Achieve (I2A) a thra ei fod yn y fath amgylchedd canfu ei fod yn mwynhau gweithio gyda phobl ifanc. Arweiniodd hyn at leoliad profiad gwaith estynedig undydd yn Ysgol Gynradd Overmonnow. Erbyn hyn, roedd Declan wedi darganfod rhywbeth yr oedd yn ei fwynhau’n fawr iawn, ac mewn amgylchedd dysgu oedd yn addas iddo ef. Fe wellodd ei bresenoldeb yn ddramatig a chyn hir fe lwyddodd i ennill BTEC Lefel 2, yn cynnwys astudiaethau blwyddyn 11. Dyma pryd y gwelodd y staff a'r athrawon welliant cyson yn ei hyder a'i allu i weithio gyda'r disgyblion. Meddai Amanda Edwards, tiwtor Declan:

"Mae ei ymroddiad i'r cwrs wedi bod yn rhagorol, gydag ymrwymiad parhaus ac ymagwedd gadarnhaol. Mae ei adolygiadau gan athrawon, aelodau staff, y pennaeth ac eraill wedi bod yn ardderchog. "

Yn yr ysgol, mae Declan wedi dysgu nifer o sgiliau, o iaith arwyddion sylfaenol i weithio mewn tîm sy'n dangos pa mor gyflym y mae ei hunanhyder wedi gwella. Mae'r plant yn tynnu'n naturiol at ei natur dawel a digynnwrf yn y dosbarth, sy'n ei wneud yn ddelfrydol i addysgu grwpiau oedran meithrin. Bellach mae Declan yn credu'n gryf mai'r hyn yr hoffai ei wneud fel gyrfa yw gweithio gyda phlant iau mewn ysgol, ac meddai:

"Rwy'n mwynhau gweithio gyda'r plant yn fawr iawn ac mae bod mewn amgylchedd gwaith yn hytrach na lleoliad dosbarth coleg ffurfiol yn brofiad mwy pleserus o lawer. Mae fy nhîm o athrawon ysgol yn Overmonnow yn galonogol ac yn gefnogol iawn, mae hyn wedi helpu i roi hwb i fy hyder a hwb mawr i wella'r sgiliau sydd eu hangen arnaf i wneud y gwaith.

Ar ôl cwblhau fy Mhrentisiaeth, hoffwn gofrestru ar gwrs Cynorthwyydd Addysgu i ganiatáu i fy ngyrfa ddatblygu mewn lleoliad Ysgol Gynradd. "

Wedi dod o hyd i yrfa y mae'n hoff ohoni, mae Declan yn canolbwyntio'n llwyr ar ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn Ysgol Gynradd. Yn ddiweddar, sicrhaodd Brentisiaeth Lefel 2 mewn 'Gofal Plant  Dysgu a Datblygu', sy'n dechrau ym mis Medi yn y Feithrinfa yn Overmonnow. Mae Declan nawr yn edrych ymlaen at gwrdd â'i Asesydd Hyfforddi Torfaen, Holly Evans, a fydd yn ei helpu trwy gam nesaf ei daith ddysgu.

Hyfforddeiaeth y Flwyddyn Hyfforddiant Torfaen 2018, Declan Jones, yn y gwaith yn Ysgol Gynradd Overmonnow.

Top